Riigieksamid

Riigieksamid toimuvad kord aastas kevadeti üle Eesti ühel ja samal päeval. Riigieksamitööde ülesandeid valmistavad ette ja eksamitöid hindavad komisjonid, kes tegutsevad Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse juures. Riigieksameid saavad sooritada ka kutseõppeasutuste õpilased, kellel on plaanis haridusteed jätkata kõrgkoolis.

Riigieksamite sooritamise õigus on:
1) põhihariduse baasil kutseõppeasutuse lõpukursustel õppivatel õpilastel;
2) kutseõppeasutuste õpilastel, kes ei ole lõpukursusel, kuid kellel on eksamiaine läbitud.

Kutseõppeasutuse lõpukursuslastel on võimalik (mitte kohustuslik!) sooritada riigieksamid:

  • matemaatika
  • eesti keel
  • võõrkeel

Tingimused, mida arvestada riigieksamitele registreerimisel, leiate SA Innove kodulehelt : www.innove.ee/et/riigieksamid.

Kõikide riigieksameid puudutavate küsimustega võib pöörduda õppeosakonda.