Individuaalne õppekava

Individuaalne õppekava koostatakse:

- erivajadus(t)ega õpilastele, kes vajavad pedagoogi täiendavat juhendamist

- või teistele õpilastele põhjustel, mis takistavad õppetööst osavõttu teiste õppijatega samal ajal või samas tempos: tervislikud või majanduslikud põhjused, õpiraskused, välismaal õppimine või praktiseerimine, eriline andekus.

Individuaalse õppekava taotlemiseks on õpilasel vajalik esitada avaldus õppeosakonnale, milles on märgitud põhjus(ed), miks individuaalset õppekava taotletakse.

Individuaalne õppekava määrab ära õppeaja kestuse, õppeainete loetelu ja mahu, õppeainete valiku võimalused ja tingimused ning lõpetamiseks esitatavad nõuded. Vajadusel määratakse individuaalne õppekava õpilasele ühes või mitmes aines.

Täpsem info: Õppekorralduseeskiri