Toetused

Õppetoetust on õigus taotleda kõigil kutsekoolis õppivatel õpilastel. Õppetoetuse määramise aluseks on õppedukus ja ühiskondlik aktiivsus. Õppetoetuse suuruseks on 60 EUR. Õppetoetust saab taotleda kaks korda õppeaasta jooksul septembris ja veebruaris. Esimese kursuse õpilased saavad toetust taotleda üks kord õppeaastas veebruaris, sest õppetoetuse määramisel arvestatakse eelneva poolaasta õppetulemusi. Õppetoetuste kord.

Eritoetust on võimalik taotleda õpilasel, kelle majanduslik olukord raskendab või takistab õpingute jätkamist. Eritoetust saab taotleda kaks korda õppeaasta jooksul septembris ja veebruaris, põhjendatud juhtudel ka õppeaasta sees. Koos taotlusega esitab õpilane pere sissetulekuid tõendavad dokumendid. Eritoetuse suuruse üle otsustab igal konkreetsel juhul eritoetuste komisjon. Eritoetuste kord.

Sõidusoodustust võimaldatakse põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavale õpilasele sõidupiletite  alusel. Sõidukulu hüvitatakse õpilastele, kelle alaline elukoht ei asu õppeasutusega samas asulas. Õpilaskodus elavatel õpilastel hüvitatakse õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõidu maksumus kaks korda kuus. Iga päev õppeasutusse ja tagasi alalisse elukohta sõitvatel õpilastel kompenseeritakse sõidu maksumus arvestusega üks edasi-tagasi sõit päevas kuni 40 sõidukilomeetri ulatuses. Esimese kursuse õpilased esitavad sõidukompensatsiooni saamiseks rühmajuhendajale vormikohase avalduse. Avalduse esitavad ka  alalist elukohta vahetanud õpilased. Sõidusoodustust ei maksta sõitude eest koolivaheaegadel ja praktika ajal. Sõidukulu hüvitamise kord

Koolilõunat saavad tasuta õpilased, kes õpivad meie koolis põhihariduse baasil ja põhihariduse nõudeta kutseõppes. Koolilõuna arvestuslik maksumus on ligikaudu 1,5 eurot ühe õpilase kohta päevas. Õpilasele väljastatakse koolilõunat ainult õpilaspileti ettenäitamisel söökla kassas. Kui õpilane viibib õppekava raames toimuval praktikal, mis võib toimuda nii Eestis kui välisriigis, kantakse koolilõuna toetus õpilase pangakontole. 

Õppelaen on õpilasele ja üliõpilasele antav riigi tagatud laen hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks. Õppelaenu on õigus saada täiskoormusega õppes või päevases õppevormis keskhariduse baasil kutseõppeasutuses õppival õpilasel.