Tisler

Õppetöö toimub Tallinnas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Lisainfo vastuvõtu kohta www.astangu.ee. Telefon 687 7231 või aadressil  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Õppeliik: kutseõpe

Nõuded alustamiseks: baashariduse nõudeta; sobilik ka põhihariduse lihtsustatud õppekavaga lõpetanutele

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlus

Õppeaeg: 1,5-2 aastat

Sihtrühm: Tisleri erialal võivad õppima asuda erivajadusega põhihariduseta õppijad või sellest kõrgema haridustasemega õppijad, kelle tervislik seisund võimaldab tisleri erialal töötada. Eeldame huvi puidutöö vastu ning soovi peale lõpetamist erialasele tööle asuda. Õppima asumise eelduseks on vastav soovitus vastuvõtukomisjonilt.

Eriala lühitutvustus: Tisler töötab enamasti mööblitööstuse ja puidutöötlemise ettevõtetes valmistades puidust ja puidupõhistest materjalidest mööblit (nt kapid, riiulid, lauad jne), detaile (nt höövelliistud, liimkilp, parkett, mööblidetailid jne) ja teisi puittooteid (nt uksi, aknaid, treppe jne). Tisleritöö eeldab tehnilist taiplikkust, ruumilist kujutlusvõimet, hoolikust, täpsust, koormustaluvust ja vastutustunnet. 

Õppekava sisu:
Materjaliõpetus; mööbli ja puittoodete joonestamise alused; puidu ja puidupõhiste materjalide käsitsi töötlemise tehnoloogia; puidu ja puidupõhiste materjalide masintöötlemise tehnoloogia; lihtsamate puittoodete koostamine, viimistlemine ja pealistamine; karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused; praktika ettevõttes.

Õppekava rakendamiseks on Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuses kaasaegsed puidutöökojad ja õppeklassid ning kogemustega õpetajad.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: õppijatel on võimalik sooritada kutseeksam tisler, tase 3 kutse saamiseks. Õppekava osalisel läbimisel on võimalik omandada puidupingioperaator, tase 3 osakutse.

Tugiteenused: Kõigil õppijatel on Astangu keskuses lähtuvalt oma rehabilitatsioonivajadusest võimalus saada tuge järgmistelt rehabilitatsioonispetsialistidelt: füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, muusikaterapeut, tööhõivespetsialist. Õppijatel on võimalik kasutada liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud õpilaskodu (sh hooldaja teenuseid), raamatukogu, võimlat ja ujulat. 

Kõiki eriala lõpetajaid toetakse võimetekohasele tööle asumisel!