Tarkvaraarendaja

 

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, kutsekeskharidusõpe

Nõuded alustamiseks: põhiharidus
(või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)

Õppekavarühm: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Õppeaeg: 3 aastat

Sihtrühm: Sihtrühmaks on erivajadustega inimesed, kes on omandanud põhihariduse põhikooli riikliku õppekava alusel ning kelle tervislik seisund võimaldab tarkvaraarendaja erialal töötamist. Õppima võivad tulla ka juba keskhariduse omandanud inimesed.

Eriala lühitutvustus: Tarkvaraarendaja põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine. Tarkvaraarendaja kirjutab tarkavara lähtekoodi vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud disainile. Tema põhilised tööülesanded on teenustaseme haldus, toote või projekti kavandamine, rakenduse projekteerimine, kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide integreerimine, testimine, lahenduse kasutuselevõtt, dokumentatsiooni koostamine, riskide hindamine ja maandamine, protsessi täiustamine ja infoturbe haldamine. 

Tarkvaraarendaja töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ja meeskonnatöö oskust.

 • Põhiõpingute moodulid:
 • IT valdkonna alusteadmised, programmeerimise alused, 
 • tarkvara arendusprotsessid, 
 • agiilsed tarkvaraarenduse metoodikad, 
 • andmebaasisüsteemide alused, 
 • veebirakenduste loomise alused,
 • tarkvarasüsteemide testimine, 
 • programmeerimine II,
 • hajusrakenduste alused, 
 • infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides, 
 • karjääri planeerimine ja ettevõtlus.


Õppebaas: Õppetöö toimub Tallinnas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses. Õppekeskkond on kohandatud liikumispuudega inimestele. 

Kutseõppe läbiviimine tarkvaraarendaja  erialal toimub koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega. Õppijad omavad Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpilase staatust ning lõputunnistuse väljastab Haapsalu Kutsehariduskeskus. Õppijatel on võimalik taotleda kõiki seadusega ette nähtud soodustusi ja toetusi.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik sooritada IT, telekommunikatsiooni ja elektroonika valdkonna kutseeksamid tarkvaraarendaja kutsealal (tarkvaraarendaja, tase 4 või noorem tarkvaraarendaja, tase 3).
 
Tugiteenused: Kõigil õppijatel on Astangu keskuses lähtuvalt oma rehabilitatsioonivajadusest võimalus saada tuge järgmistelt rehabilitatsioonispetsialistidelt: füsioterapeut, tegevusterapeut, psühholoog, eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, muusikaterapeut, tööhõivespetsialist. Õppijatel on võimalik kasutada liikumispuudega inimeste vajadustele kohandatud õpilaskodu (sh hooldaja teenuseid), raamatukogu, võimlat ja ujulat. 

Kõiki eriala lõpetajaid toetakse võimetekohasele tööle asumisel!