Ehitusplekksepp

Õppetöö algus novembris 2016

Õppeliik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Ehitus

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: 

Õppekava eesmärgiks on tundma õppida valtsplekk-katuse paigalduseks kasutatavaid materjale, nende omadusi, aluskatuse ehitamise nõudeid ning valtskatuste ehitusfüüsikalisi protsesse. Õpitakse kasutama plekksepatööks vajalikke töövahendeid ning töös ettetulevate sõlmede lahendamist ja kombineerimist.

  • Üldteadmised ja eeltööd – tööks vajalike materjalide, kinnitustarvikute, tööriistade ning katusetööde normide ja standardite tundmine, mõõtetööde teostamise ja tööjooniste lugemine, eskiiside koostamine.
  • Plekkdetailide valmistamine – katusepleki ja lisaplekkide lõikamine, painutamine, ja valmistamine, fassaadiplekkide valmistamine.
  • Aluskatte ja roovituse paigaldamine katustele ja seintele, katuse tuulduvuse põhimõtted.
  • Töökorraldus ja tööohutus objektil ning töötsoonis, materjalide kinnitamine ja ladustamine, töö talvetingimustes.
  • Plekkdetailide ja –katete paigaldamine fassaadidele.
  • Vihmaveesüsteemide paigaldamine.
  • Profiilplekk-katuste ja katuse lisaplekkide töötlemine ning paigaldamine, katusesõlmed,
  • Katuse turvatoodete paigaldamine.
  • Plekk-katuste remont ja hooldus.


Õppebaas: HKHK ehitusmajas asub plekksepatööde õppeklass plekksepatöö õppeks vajalike masinate, tööpinkide ja tööriistadega.

Praktikad: Ettevõttepraktika plekksepatöökojas toimub paralleelselt õppetööga. Kõik praktikad lõpevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.

Õppekava ja rakenduskava

 

Soovin avaldust esitada!