Hooldustöötaja 3.tase

Töökohapõhises õppevormis


Õppeliik: 3.taseme kutseõpe, esmaõpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: töökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja. Ta on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani alusel (nt.rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm). Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel.

Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest. Ta töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi ja hooldust.  Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega.

Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.Tema töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Põhiõpingute moodulid

  • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine

  • Majapidamistööde korraldamine

  • Esmaabi andmine

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

  Valikõpingute moodulidkujunevad sihtgrupi vajadustest tulenevalt

  • Töö eakatega ja aktiviseerivad tegevused

  • Käte ja jalgade hooldus eakale ja puudega kliendile

Praktikad: Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on kuus kuud. Juba tööalaga seotud õppijad saavad sobivusel sooritada praktika oma töökohas. Töökohapõhise õppevormi korral läbitakse vähemalt 65% õppest oma töökohas.

Õppekava ja rakenduskava

Soovin avaldust esitada!