Hooldustöötaja 3.tase

Töökohapõhises õppevormis


Õppeliik: 3.taseme kutseõpe, esmaõpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: töökohapõhine õpe

Eriala lühitutvustus: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja. Ta on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani alusel (nt.rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm). Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel.

Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest. Ta töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi ja hooldust.  Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustiku töötajatega.

Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.Tema töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Põhiõpingute moodulid

 • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine

 • Majapidamistööde korraldamine

 • Esmaabi andmine

 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

  Valikõpingute moodulidkujunevad sihtgrupi vajadustest tulenevalt

 • Töö eakatega ja aktiviseerivad tegevused

 • Käte ja jalgade hooldus eakale ja puudega kliendile

Praktikad: Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on kuus kuud. Juba tööalaga seotud õppijad saavad sobivusel sooritada praktika oma töökohas. Töökohapõhise õppevormi korral läbitakse vähemalt 65% õppest oma töökohas.

Õppekava ja rakenduskava

Soovin avaldust esitada!

Puhastusteenindaja juhendaja

 

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe, esmaõpe

Õpingute alustamise tingimus:puhastusteenindaja 3 tasemele vastavad tööoskused

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppeaeg: 6 kuud

Eriala lühitutvustus: Puhastusteenindaja juhendaja oskab vastavalt olukorrale kasutada kaasaegseid puhastusmeetodeid, seadmeidt ja -vahendeid. Ta mõõdistab puhastustööde vajaduse ja koostab puhastusplaane. Ta juhendab ettevõttes  puhastusteenindajaid.

Põhiõpingute moodulid

 • Karjääriplaneerimine ja ettevõtluse alused

 • Puhastamine ja koristamine

 • Koristustööde mõõdistamine

 • Eripuhastustööd

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes praktikajuhendaja juhendamisel.

Praktikad:  Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on 4 nädalat. Juba tööalaga seotud õppijad saavad sobivusel sooritada praktika oma töökohas.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda puhastusteenindaja juhendaja 4 taseme kutsekvalifikatsiooni.

Sadulsepp

Õppeliik: 4.taseme kutseõppe esmaõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlus

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: 

Hea sadulsepp oskab teha pehmemööblitööstuses massitööna valmistatavaid tooteid, kus valmis šabloonid, lõiked, matriitsid on juba olemas. Tubli meister oskab individuaalkorras eritellimisel mööblit valmistada, kus tuleb valmistada ise matriitsid, võtta lõiked, teha vastavad šabloonid ja lahendada polsterdamist nõudvaid ülesandeid. Sadulsepp tunneb erinevaid materjale, oskab valmistada käsitööna pehmet mööblit, teab renoveerimise ja konstrueerimise protsesse. Eriala omandanu võib töötada kõikides töölülides mida kätkeb endast pehmemööbli valmistamine ja on suuteline läbima kõiki töölülisid, mida nõuab toote valmistamine terviklikult.

Loe edasi...

Puhastusteenindaja

Töökohapõhises õppevormis sügisel 2017


Õppeliik: 3. taseme kutseõpe, esmaõpe

Õpingute alustamise tingimus: põhiharidus

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppeaeg: 6 kuud

Eriala lühitutvustus: Iga asutus vajab puhastusteenindajat, kes vastutab ruumide korrashoiu eest. Puhastusteenindaja tööülesannete hulka kuuluvad ruumide ja pindade puhastamine ning hooldamine. Ta puhastab ruume, põrandaid, vaipu, klaas- ja peegelpindu, koristab laudu ja riiuleid, kastab ja hooldab lilli, õhutab ruume jmt. Isikuomadustest on tähtsad suhtlemisoskus, stressitaluvus, õpivalmidus, vastutustunne ja usaldatavus. Puhastusteenindaja on korraarmastaja inimene.

Põhiõpingute moodulid

 • Karjääri planeerimine

 • Puhastamine ja koristamine

 • Tekstiilide hooldamine

 • Kinnistu heakorratööd


Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes ja asutustes praktikajuhendaja juhendamisel.

Praktikad: Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on 6 kuud. Juba tööalaga seotud õppijad saavad sobivusel sooritada praktika oma töökohas.

Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Puhastusteenindaja tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava ja rakenduskava

Soovin avaldust esitada!


Tekstiilitöö

Õppeliik:  kutseõpe 

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Disain ja käsitöö

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 1 koolinädal kuus E-R

Eriala lühikirjeldus: Tekstiilitöö eriala õpetamisel lähtume rahvuslikust traditsioonist ning meie jaoks on oluline vastutustundlik tegutsemine traditsiooniliste käsitöötehnikate ja oskuste säilitajana, propageerijana ja taaslõimijana kaasaegsesse tarbekeskkonda. Rahvuslikkuse all peame silmas antud paikkonna traditsioonilisele käsitööle omast värvi-, ornamendi-, materjali- ja tehnoloogiakasutust. Teisisõnu kõiki komponente, mille koosmõjul on sajandite jooksul välja kujunenud eestlaste tarbevarale omane visuaalne keel, mida aktiivselt tunti ja kasutati kuni külaelu moderniseerumiseni.

Loe edasi...

Kokk

UUS ÕPPEKAVA TÄISKASVANUD ÕPPIJALE!

Õppeliik: 4.taseme kutseõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus 

Õppekavarühm: Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus T-K orienteeruvalt kell 14.00 - 20.00

Eriala lühitutvustus: Kokk valmistab maitsvat toitu erinevaid toiduaineid kokku sobitades ja erinevaid kuum- ning külmtöötlemise võtteid kasutades. Kokk teeb toitudele retseptid ja  valmistab roogi retsepti  järgi ning serveerib neid isuäratavalt ning kunstipäraselt pidades silmas tunnustatud serveerimisnõudeid. Kokatöö on meeskonnatöö, mille juures ta arvestab klientide soovidega, tegutseb eetiliselt ja esteetiliselt. Kokal on arenenud ilumeel ning hea värvi-, maitse- ja lõhnataju. Koka töö eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel, õhtusel ja öisel ajal.

Loe edasi...

Puit- ja kiviehitiste restauraator

Õppeliik: kutseõpe 

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Ehitus

Õppeaeg: 2 aastat

Õppevorm: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Puit- ja kiviehitiste restauraatori põhiliseks rolliks on kultuuripärandi hoidmine eesmärgiga säilitada see praegustele ja tulevastele põlvkondadele. Ta oskab hinnata puit- ja kiviehitiste seisukorda ning sellest tulenevalt teostada ehitiste taastamistöid. Restauraatori eriala eeldab vastutust, täpsust, püsivust ning valmisolekut pidevaks enesetäiendamiseks.

Loe edasi...

Lapsehoidja

Töökohapõhises õppevormis septembris 2016

Õppeliik: kutseõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused

Õppeaeg: 1 aasta

Õppevorm: töökohapõhine õpe 

Eriala lühitutvustusLapsehoidjatöö sobib neile, kes on vastutustundlikud, usaldusväärsed ja lastesõbralikud. Lapsehoidja peamiseks ülesandeks on laste hoidmine ja nende eakohane arendamine, lastega tegelemine ja mängimine, turvalise keskkonna tagamine, terviseseisundi jälgimine ja suhtlemine lapsevanematega. Lapse­hoidjate hoole all võib olenevalt töökohast olla ka mitu last. Päevahoius on hoidja hooldada kuni kümme eri vanuses last.

Loe edasi...

Mööblirestauraator

Õppeliik: kutseõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlus

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Hea mööblirestauraator taastab mööbli võimalikult esialgsel kujul ning säilitab selle omapära. Mööblirestauraator töötab puidutöötlemise valdkonna ettevõtetes käsitööriistadega ja põhilistel puidutöötlemismasinatel. Ta oskab koostada ja valmistada mööbli- ja puittooteid, tunneb seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid. Mööblirestauraatorilt eeldatakse ruumilist kujutlusvõimet, hoolikust, täpsust ja vastutustunnet. 

Loe edasi...

Ehitusplekksepp

Õppetöö algus novembris 2016

Õppeliik: 3. taseme kutseõppe esmaõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Ehitus

Õppeaeg: 1 aasta

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: 

Õppekava eesmärgiks on tundma õppida valtsplekk-katuse paigalduseks kasutatavaid materjale, nende omadusi, aluskatuse ehitamise nõudeid ning valtskatuste ehitusfüüsikalisi protsesse. Õpitakse kasutama plekksepatööks vajalikke töövahendeid ning töös ettetulevate sõlmede lahendamist ja kombineerimist.

Loe edasi...

Toitlustusteenindus

Õppeliik: kutseõpe 

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Toitlustusteeninduse eriala lõpetaja omab teadmisi toitlustusasutuses teenindaja või kokana töötamiseks. Suurema osa õppetööst hõlmavad toitlustamise ja klienditeenindusega seonduvad teoreetilised ja praktilised tunnid.  Õppetöö käigus omandatakse  teadmisi majanduse, turunduse  tööohutuse, toiduhügieeni ja  keskkonnahoiu alal. Õpitakse koostama kalkulatsioone, läbi viima puhastustöid, tundma toitumise põhitõdesid, dietoloogiat, joogiõpetust ja sündmuste korraldamist. Toimuvad ka  inglise ja prantsuse keele tunnid. 

Loe edasi...

Hooldustöötaja

Õppeliik4.taseme kutseõppe esmaõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Tervishoid ja sotsiaalteenused

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustusHooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja. Ta on omandanud tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks, juhendamiseks ning rehabilitatsiooniks vastava plaani alusel. Tema töö eesmärk on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat funktsionaalsete häirete ja rehabilitatsiooni korral, aidates tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Hooldustöötaja töötab erineva ea ja kultuuritaustaga inimestega, kes oma elusituatsiooni tõttu või muul põhjusel vajavad abi, hooldust, juhendamist või tuge. Ta lähtub oma töös abivajajast kui tervikust ja tema vajadustest, jõuvarudest, toimetulekuvõimest ning tõekspidamistest iseseisvuse toetamisel. Hooldustöötaja järgib inimõigusi, kutse-eetikat ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Ta teeb koostööd ja suhtleb abivajaja, tema lähedaste, sugulaste ja teiste võrgustikutöötajatega. Hooldustöötaja töös on oluline pidev enesetäiendamine ja elukestev õpe.

Loe edasi...

IT-süsteemide nooremspetsialist

Õppeliik: 4.taseme kutseõppe esmaõpe

Nõuded alustamiseks: vähemalt põhiharidus

Õppekavarühm: Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

Õppeaeg: 2 aastat

Õppekorraldus: tsükliõpe 2 korda kuus N-L

Eriala lühikirjeldus: Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina.

Loe edasi...